شرکت داراي ساختار سازماني نردباني بوده و مديريت آن متمرکز مي باشد. اين شــرکت بدلــيل ســاختاري مســتحکم و متـــعهد در زمــينه خــدمات پـس از فروش انتــخاب برتر مشـــتريان مي باشد. تـمام حـــوزه هــاي فـــعاليت شـــرکت زير گـروه مـــديـــريت بـــازرگــــاني و مـديـريت فــني ميباشند.

 

 

 

 

تيم حاضر در شرکت، تيمي نيرومند با 22 نيروي متــخصص در ســطح کارشـــناس و کارشــناس ارشد با تخصص کامل در حوزه فــعالــيت خود بوده، که شامل مديرعامل، مـــدير فني، مـــدير بازرگاني، کـــارشناس بــازاريابــي، 4 نفر کارشناس فني و 2 نفر کارشــناس ITو بقیه کارشــناسان پـــروژه میباشند.

 


 

 

شــرکت سال 1384در مشــهد تأسـيس گرديده و هم اکنون خود را بعنوان يکي از بزرگترين مجري ها و طراحان اتوماسيون صــنعتـي و توليـــد کـــنندگان محــصـولات الکـــترونيـــکي و آزمایشگاهی مـــعرفي نموده است. اين شرکت بعنوان گزينه برتر، گستره وسيعي از مشــتريان را با قدرت بالا، کاربرد ســاده محصــــولات و فــن آوري بالا جـــذب نموده است.


   
Banner
Banner
Banner
Banner